Tag - กราฟิกดีไซน์เนอร์

คำที่นักออกแบบมักเขียนกันผิดๆ

คำเหล่านี้ เราคงพบเห็นกันได้บ่อยๆ โดยมาก มักเป็นคำทับศัพท์ ซึ่งจะว่าไป มันก็ไม่น่าจะนับว่าผิดไปเสียทีเดียว เพราะคำเหล่านั้น ถูกคิดคำขึ้นมาเพื่อทดแทนการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ แต่เมื่อมีการพยายามบัญญัติคำที่ถูกค้องขึ้นมาแล้ว เราก็มาใช้กันให้ถูกไปด้วยกันเสียเลยดีกว่า